สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  • 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • โทร: 02-217-3800
  • โทรสาร: 02-219-2996 , 02-129-3866-67
  • E-mail: webmaster@niets.or.th